Obraťte se na SATES ze Šumperka

Komplexní služby BOZP, PO a koordinátora na staveništi

Nabízíme

Rychlost | preciznost | Flexibilita

Vypracování povozních předpisů

Dozor nad provozovanými činnostmi

Zpracování dokumentace PO

Komplexní služby bezpečnosti práce

BOZP

 • kompletní soubor předpisů „Systém řízení bezpečnosti práce v organizaci“
 • hodnocení rizik prováděných prací a provozovaných činností (Zákoník práce)
 • kategorizace prací (Zákon 258/200 Sb.)
 • organizační směrnice „Provoz strojů a technických zařízení“ (NV 378/2001 Sb.)
 • organizační směrnice pro skladování „Provozní řád skladů“ (ČSN 269030)
 • organizační směrnice k zajištění bezpečnosti dopravy, provozu a údržby vozidel
 • směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (NV 495/2001 Sb.)
 • směrnice „Systém bezpečné práce“ k zajištění bezpečné jeřábové dopravy na stavbách, skladech a ve výrobních provozech             (ČSN ISO 12480-1)
 • pracovní postupy (dle NV 339/2017 Sb. pro práci v lese nebo dle NV 362/2005 Sb.)
 • další místní provozní předpisy BOZP dle specifických požadavků objednatele 
 • dozor nad provozními činnostmi firmy z hlediska BOZP
 • zajištění pravidelné kontroly strojů a zařízení se zápisem zjištěného stavu a návrhem na zvýšení bezpečnosti
 • posouzení objektů a vyhodnocení pracovního prostředí
 • zastupování ve správním řízení
 • provedení registrace a evidence pracovních úrazů včetně vyplnění záznamů
 • posuzování stavu PO
 • začlenění činností dle požárního nebezpečí 
 • zpracování metodiky, směrnic pro organizaci a řízení PO
 • komplexní prověrky PO
 • poradenská a konzultační činnost
 • účast při kontrolách státního požárního dozoru
 • vedoucích zaměstnanců
 • preventivních požárních hlídek
 • preventistů požární ochrany

Koordinátor BOZP na staveništi

Rychlost | preciznost | Flexibilita

Koordinátor pro klienta zajišťuje koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi od fáze přípravy až do realizace stavby, a tím naplňuje jeho zákonnou povinnost podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a chrání klienta před sankcemi plynoucími z tohoto zákona. Podle požadavků zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je zadavatele stavby povinen při její realizaci zajistit koordinátora BOZP a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s ním.

V případě Vašeho zájmu o naše služby nás prosím kontaktujte emailem nebo na našem telefonním čísle.